UTILIZATOR
PAROLA
ENTITATE PUBLICA
OFERTA
de servicii informatice integrate privind proiectarea,
implementarea si monitorizarea
SISTEMULUI DE MANAGEMENT/CONTROL INTERN
la entitatile publice conform OSGG 400/2015

Pachetul de servicii informatice integrate din cadrul serviciului web destinat sistemului de control intern/managerial asigura respectarea de catre entitatile publice a cerintelor legale curpinse in urmatoarele acte normative:

 • Legea nr. 234/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv
 • Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, in vigoare de la 22.06.2015
  ART.2
  • Coducatorii entitatilor publice vor dispune - tinând cont de particularitatile cadrului legal, organizational, de personal, de finantare si de alte elemente specifice, precum si de standardele prevazute în anexa la prezentul ordin - masurile necesare pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial ale fiecarei organizatii, inclusiv a procedurilor, formalizate pe activitati.
  • Obiectivele, actiunile, responsabilitatile, termenele, precum si alte componente ale masurilor respective vor fi cuprinse în programe de dezvoltare a sistemelor de control managerial, elaborate la nivelul fiecarei entitati publice.

Serviciul informatic asigura suportul pentru:

 • Implementarea de catre conducatorii entitatilor publice a tuturor masurilor necesare pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial ale fiecarei organizatii, inclusiv a procedurilor, formalizate pe activitati tinând cont de particularitatile cadrului legal, organizational, de personal, de finantare si de alte elemente specifice, precum si de standardele prevazute în Ordinul SGG nr. 400/2015
 • Elaborarea programelor de dezvoltare a sistemelor de control managerial, elaborate la nivelul fiecarei entitati publice ce vor cuprinde obiectivele, actiunile, responsabilitatile, termenele, precum si alte componente ale masurilor respective;
 • În programe vor fi cuprinse în mod distinct si actiunile de perfectionare profesionala, atât pentru persoanele cu functii de conducere, cat si pentru cele de executie;
 • Elaborarea Deciziei interne de numire a structurii/responsabilului cu atributii in vederea monitorizarii, coordonarii si îndrumarii metodologice cu privire la sistemele proprii de control managerial;
 • Editarea situatiilor si raportelor cu privire la sistemul de management/control intern la termenele legale;

Sistemul este online si pentru exploatare nu necesita investitii din partea entitatii publice referitoare la infrastructura hardware fiind suficienta doar conexiunea la internet.

Astfel, pachetul de servicii informatice poate fi exploatat simultan de catre:

 • Manager, care are posibilitatea de urmărire în timp real a activităţii tuturor celor implicati in cadrul sistemului de management/control intern;
 • Structura/Responsabilul cu sistemul de management/control intern;
 • Sefii de servicii, departamente, compartimente;
 • Auditor.

 

ANALIZA SWOT pentru utilizarea portalului www.cmi-vdn.ro

 

Strengths - PUNCTE FORTE

Weaknesses - PUNCTE SLABE

 1. Asigura conformitatea sistemului de control intern managerial (CIM) prin implementarea celor 16 standarde cerute de OSGG 400/2015;
 2. Asigura suportul pentru centralizarea automata a situatiilor privind stadiul implementarii sistemului de control intern managerial;
 3. Elaboreaza si transmite spre implementare la institutiile subordonate proceduri operationale standard pentru activitatile comune (contabilitate, resurse umane, achizitii publice etc.);
 4. Evidentiaza activitatile redundante la nivelul organizatiei si al unitatilor subordonate;
 5. Asigura suportul pentru editarea registrului riscurilor;
 6. Asigura inventarierea, tratarea si monitorizarea riscurilor;
 7. Asigura metodologia de management a riscurilor;
 8. Coreleaza obiectivele generale si cele specifice cu cerintele legale care reglementeaza activitatile fiecarei entitati publice;
 9. Editeaza chestionare de autoevaluare si situatii centralizatoare privind stadiul implementarii sistemului de CIM;
 10. Suport pentru planuri de masuri cu termene si responsabilitati;
 11. Adoptarea de către management a politicii de implementare şi dezvoltare a SCIM care sa furnizeze o asigurare rezonabila ca obiectivele sunt indeplinite şi comunicarea acestei politici personalului de conducere;
 12. Planificarea, organizarea şi desfasurarea controalelor şi auditurilor interne ale sistemului de management al calitatii (SMC), conform actelor normative interne, standardelor şi procedurilor aprobate şi gestionarea eficientă a documentatiei specifice;
 13. Exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
 14. Sustinerea manageriala a initiativelor destinate îmbunatatirii activitatilor desfasurate si luarea masurilor corective sau preventive ce se impun in urma executarii controalelor şi auditurilor interne;
 15. Certificarea şi recertificarea SMC, imbunatatirea continua a SMC certificat, prin utilizarea rezultatelor auditurilor interne executate;
 16. Existenta unui personal calificat pentru efectuarea auditurilor interne ale SMC;
 17. Cresterea interesului personalului pentru dezvoltarea capacitatii profesionale in urma participarii la instruiri, convocari, cursuri necesare îmbunătătirii activitătii curente sustinute de VDN Base;
 18. Intelegerea importantei implementării standardelor SCIM, indeosebi a celor referitoare la control.
 1. Sistemul de control intern managerial poate fi NECONFORM atunci cand nu toate entitatile subordonate utilizeaza serviciile portalului www.cmi-vdn.ro;
 2. Absenta  indicatorilor de performanta manageriala la nivelul entitatilor determina ca dificila evaluarea rezultatelor activitatilor desfasurate de fiecare lucrator;
 3. In sistemul actual, fara a fi utilizat pe scara larga www.cmi-vdn.ro, practic este imposibila centralizarea integrala a raportarilor detaliate de la entitatile publice (obiective, activitati, riscuri, masuri, programe) la nivelul Secretariatului General al Guvernului;
 4. In prezent,  evaluarea si identificarea riscurilor privind neatingerea obiectivelor unitatilor subordonate este deficitara si nu poate fi urmarita situatia centralizata a acestora la nivelul ordonatorilor principali de credite;
 5. Pentru tratarea riscurilor inerente cu nivel ridicat de expunere identificate la nivelul institutiilor subordonate, ordonatorul principal de credite nu poate interveni operativ in actualul mod de lucru (in absenta utilizarii www.cmi-vdn.ro);
 6. Entitatile publice nu au la dipozitie un sistem modern care sa le permita flexibilitate in privinta adaptarii activitatilor proprii la cerintele strategiilor adoptate de ordonatorul principal de credite si ale legislatiei nou aparute.
 7. Neincadrarea posturilor vacante de conducere şi executie, consecinta fiind supraincarcarea cu sarcini a personalului existent şi discontinuitati in activitate;
 8. Indeplinirea responsabilitatilor de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementarii şi dezvoltarii SCIM, prin cumul de functii si nu prin functii dedicate;
 9. Resurse umane reduse si timp insuficient pentru executarea controalelor si auditurilor interne;
 10. Personal insuficient pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
 11. Neconstientizarea de catre intreg personalul a faptului ca, fiecare persoana, indiferent de nivelul ierarhic, este responsabila de efectuarea unui anumit tip de control.

 

                                                                                               

Opportunities - OPORTUNITATI

Threats - AMENINTARI

 1. Crearea unui sistem unitar, coerent, flexibil si modern de monitorizare a sistemului de control intern managerial;
 2. Atingerea nivelului “CONFORM” privind stadiul implementarii SCIM;
 3. Implementarea de catre conducatorii entitatilor publice a tuturor masurilor necesare pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial ale fiecarei organizatii, inclusiv a procedurilor, formalizate pe activitati tinând cont de particularitatile cadrului legal, organizational, de personal, de finantare si de alte elemente specifice, precum si de standardele prevazute în Ordinul SGG nr. 400/2015;
 4. Respectarea angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 28 "Control financiar" de negociere cu Uniunea Europeana
 5. Existenta unor reguli minime de management definite de standardele de control intern/managerial, care acopera desfasurarea şi controlul tuturor activitatilor unei entităti publice;
 6. Elaborarea strategiilor de control şi programelor de dezvoltare ale SCIM pentru mentinerea in echilibru a politicilor in domeniul controlului.
 1. Nerespectarea principiilor generale de buna practica, acceptate pe plan international si in Uniunea Europeana in domeniul controlului intern;
 2. Mentinerea  de structuri organizationale redundante care desfasoara activitati similare;
 3. Accentuarea dezechilibrului privind incadrarea schemelor de personal la entitatile publice in sensul ca o parte din acestea au scheme incadrate excesiv fata de obiectivele si sarcinile ce le au de indeplinit in timp ce altele sunt  subincadrate;
 4. Imposibilitatea stabilirii nivelului de eficienta in urma  infiintarii, mentinerii si stabilirii responsabilitatilor entitatilor publice;
 5. Utilizarea ineficienta a resurselor (umane, materiale si financiare);
 6. Nearmonizarea SCIM prevazut de OSGG 400/2015 cu prevederile altor acte normative in domeniu;
 7. Diferente semnificative intre standardele prevazute de OSGG 400/2015 si cele stabilite prin directivele UE;
 8. Dinamica crecuta in privinta modificarii sau elaborarii de acte normative relevante din domeniu.
Servicii asigurate
 • Implementarea celor 16 de standarde cerute de OSGG 400/2015;
 • Integrarea procedurilor operationale cu structura organizationala a entitatii publice;
 • Chestionare de autoevaluare si situatii centralizatoare;
 • Programe de implementare si planuri de masuri cu termene si responsabilitati privind stadiul indeplinirii SCIM;
 • Inventarierea, tratarea si monitorizarea riscurilor;
 • Metodologia de management a riscurilor. Registrul riscurilor;
 • Centralizarea propunerilor de imbunatatire;
 • Elaborarea si monitorizarea actiunilor preventive si corective;
 • Chestionarele, planificarea si rapoartele de audit;
 • Integrarea sistemului de management/control intern cu ROF, ROI si fisele posturilor;
 • Editarea de rapoarte si situatii conform actelor normative in vigoare;
 • Asigura comunicarea prin mesageria sistemului intre utilizatorii desemnati de catre administratorul de sistem al autoritatii contractante;
Avantajele pachetului de servicii informatice
 • Utilizeaza cele mai noi tehnologii atat pentru baza de date cat si pentru aplicatia de interfata (JAVA, Tomcat, Apache);
 • Are o durata de implementare extem de scazuta;
 • Utilizatorul are acces in sistem imediat ce se autentifica in baza parolei si ID-ului primite la semnarea contractului;
 • Are o calitate sporita in exploatare prin viteza mare de transfer;
 • Asigura certitudinea respectarii legislatiei in vigoare privind achizitiile publice prin update si upgrade ori de cate ori este cazul;